En virtut de la normativa europea 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), per la present autoritza a que les dades personals facilitades a través d’aquest formulari web siguin tractades per l’Ajuntament de Calafell.
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar el sorteig i entrega de premis del portal web decalafellacasa.com. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat per la que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran de dirigir a PLAÇA DE CATALUNYA NÚM. 1, 43820 CALAFELL (TARRAGONA). També té el dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o qualsevol qüestió que consideri al Delegat de Protecció de dades d’aquest Ajuntament a dades@calafell.org